Tụ khô Nuintek hạ thế 440V 3 pha, 250V 1 pha

096 266 3333