Xem giỏ hàng “Cuộn kháng hạ thế cho tụ bù 100kVar 440V” đã được thêm vào giỏ hàng.
096 266 3333